กลยุทธ์แบบน่านน้ำสีครามเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครนายกของประเทศไทย

Main Article Content

อังคาร คะชาวังศรี
อรรถพร พฤทธิพงษ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะผู้ส่งวัตถุดิบ
 และประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวัตกรรมที่มีต่อการใช้กลยุทธ์แบบน่านน้ำสีครามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครนายก เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความต้องการโดยกลยุทธ์แบบน่านน้ำสีครามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครนายก เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์แบบน่านน้ำสีครามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครนายก และเพื่อนำเสนอกลยุทธ์แบบน่านน้ำสีครามที่มีต่อผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครนายก ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยแรงผลักดันจากบุคคลภายในครอบครัว และความยินดีที่จะให้ผู้ค้าส่งวัตถุดิบรายใหม่เข้ามาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบส่งผลต่อการใช้ กลยุทธ์แบบน่านน้ำสีครามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมในจังหวัดนครนายก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Sungkhawan, J. 2010. Entrepreneurship and Small and Medium Business Management. Bangkok: Department of Industrial Promotion and Institute for small and Medium Enterprises Development (ISMED).

Kamnuanthip, R. 2009. Blue ocean strategy. Retrieved March 29, 2019 from http://www.businessthai.co.th/content.php?data=411913_Marketing.

Chantavanich, S. 2004. Qualitative research methods. Bangkok: Pimluck.

Thieanphut, D. (2007). Business idea ignition: “Business: innovative or die”. Bangkok: Project Committee Human Capital.

Nakhon Nayok Provincial Commercial Office. (2019). The trade economic information of Nakhon Nayok Province.

Retrieved March 12, 2019 from http://www.aecthaibiz.com/pcocaecreport/fm/factsheet.aspx?pv=26.

Bocken, N. M. P.; Short, S. W.; Rana, P. and Evans, S. 2013. A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production. 65(15), 42 – 56.

Cronbach, L. J. 1970. Essentials of Psychological Test. 5th ed. New York: Harper Collins.

Denizen, N. K. (1970). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Chicago: Aldine.

Kim, C. W. and Mauborgne, R. 2005. Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Yamane, T. 1967. Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row.