การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติและกลยุทธ์การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทย

Main Article Content

พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์

บทคัดย่อ

ในแต่ละปีได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกออกมาจากหลายสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจะได้รับการยอมรับเกี่ยวกับชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัยดังนั้นหลายมหาวิทยาลัยจึงมีความพยายามวางกลยุทธ์และกำหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยของตนได้มีอันดับโลกที่ดีขึ้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจากสามสถาบันการจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ Academic Ranking of World University, Times Higher Education และ Quacquarelli Symonds ซึ่งพบว่าหลักการสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาอันดับมหาวิทยาลัยโลกของทั้งสาม คือมุ่งเน้นงานวิจัยเป็นหลักมากกว่าคุณภาพการสอน นอกจากนี้ในบทความยังได้วิเคราะห์ภาพรวมการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทยรวมถึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไทย 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการจัดการของมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพบุคลากร และด้านความเป็นนานาชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มความสามารถและเป็นไปได้จริงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์คือคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ และเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Academic Ranking of the World University (ARWU). (2019). Ranking of the world university 2019. Retrieved December 19, 2019, from http://www.shanghairanking.com/

Academic Ranking of the World University (ARWU). (2020). Academic ranking of world universities 2020. Retrieved August 25, 2020, from http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html

Chiangmai University. (2016). University announcement (no. 29/2559): international publication intensive. Retrieved January 28, 2020, from http://www.ba.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2018/04/5.1.pdf

Collins, F. and Park, G. (2016). Ranking and the multiplication of reputation: reflections from the frontier of globalization higher education. Higher Education, 72, 115-129.

Elsevier. (2020). Ranking organization. Retrieved March 20, 2020, from https://www.elsevier.com/solutions/scopus/who-uses-scopus/ranking-organizations

Hazelkorn, E. (2014). Rankings and the global reputation race. New Directions for Higher Education. No.168.

Hazelkorn, E. (2017). Ranking and higher education: reframing relationships within and between states. the Centre for Global Higher Education. UCL Institute of Education.

Hazelkorn, E. (2018). Reshaping the world order of higher education: the role and impact of rankings on national and global systems. Policy Reviews in Higher Education, 2(1), 4-31.

Hazelkorn, E. (2019). The dubious practice of university rankings. Retreived March 21, 2020, from https://elephantinthelab.org/the-accuracy-of-university-rankings-in-a-international-perspective/

Hou, Y. and Jacob, W.J. (2017). What contributes more to the ranking of higher education institutions? A comparison of three world university rankings. The international Education Journal: Comparative Perspectives, 16(4), 29-46.

Johnes, J. (2018). University rankings: what do they really show?. Scientometrics, 115, 585-606.

Kehm, B. M. and Erkkila, T. (2014). Editorial: The ranking game. European Journal of Education, 49(1), 3-11.

Mae Fah Luang University. (2019). Mae Fah Luang University was ranked 1st in Thailand and was grouped in 601-800 band of the best university from THE World University Rankings 2020. Retrieved March 25, 2020, from https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/5021.html

Pavel, A. (2015). Global university ranking-a comparative analysis. Procedia Economics and Finance, 26, 54-63.

Piro, F.N. and Silvertsen, G. (2016). How can differences in international university rankings be explained?. Scienometrics, 109, 2263-2278.

QS Intelligence Unit (2015). How do students use rankings? the role of university rankings in international choice. London. UK: QS Intelligence Unit

QS Quacquarelli Symonds. (2020). Who Uses University Rankings and are They Important?. Rreieved March 25, 2020, from https://www.qs.com/who-uses-rankings-and-how-do-they-affect-decisions/

Rakrungtham, K. (13 March 2018). ‘Thai universities’ with challenge on dramatically change. The Momentum. Retrieved August 25, 2019, from https://themomentum.co/thailand-and-university-ranking/

Rauhvargers, A. (2013). Global university ranking and their impact-reportII. Brussel: European University Association.

Robinson-Garcia, N. and Jimenez-Contreras, E. (2017) Analyzing the disciplinary focus of universities: Can rankings be a one-size-fits-all? In: Downing, K., F.A. Ganotice (eds). World University Rankings and the Future of Higher Education. IGI Global, 161-185.

Safon, V. (2013). What do global university rankings really measures? the search for the x factor and the x entity. Sciencetometrics, 97, 223-244.

Thammasat University. (2018). Grants for journal’s publication. Retrieved August 25, 2019, from https://tu.ac.th/ypin- factsheet03

Times Higher Education (THE). (2019). Graduate employability: top universities in the United States ranked by employers 2019. Retrieved March 20, 2020, from https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/graduate-employability-top-universities-united-states-ranked-employers#survey-answer

Times Higher Education (THE). (2020). World university ranking. Retrieved March 20, 2020, from https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

University of Cambridge. (2020). Nobel prize. Retrieved August 25, 2019, from https://www.cam.ac.uk/research/research-at- cambridge/nobel-prize

Yonpeum, C. (22 April 2018). Mahidol to the world class universities raises new determination statement: Wisdom of the land. Post Today. Retrieved August 28, 2019, from https://www.posttoday.com/politic/report/548801