ปัจจัยด้านการบริหารจัดการซัพพลายเยอร์ที่ส่งผลต่อสินค้าคงคลัง ในบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดเล็ก

Main Article Content

พรเทพ แก้วเชื้อ
ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
กันต์ฤทัย คลังพหล

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยด้านการบริหารจัดการซัพพลายเยอร์ที่ส่งผลต่อสินค้าคงคลังในบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการศึกษาเฉพาะกรณีและใช้การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงเจาะลึก (In-depth Interview) จำนวน 5 ท่าน และจากนักวิชาการจำนวน 3 ท่าน การตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูลใช้วิธีการตรวจสามเส้าของแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูล 3 เส้า ผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านซัพพลายเยอร์ที่ส่งผลต่อสินค้าคงคลัง ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านความเชื่อใจระหว่างซัพพลายเยอร์กับผู้ผลิต 2. ปัจจัยด้านคุณภาพ 3. ปัจจัยด้านระยะเวลาการส่งมอบ 4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเยอร์กับผู้ผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Abdolnaser, D., Hway-Boon, O. and Govindan, M. (2019). Supplier Development Activities and Buying Firm’s Performance: An Empirical Investigation of Iranian SMEs. Iranian Journal of Management Studies, 12(3), 405-424.

Amachree, T. T., Apkan, E. O. P., Ubani, E. C., Okorocha, K. A. and Eberendu, A. C. (2017). Inventory Management Strategies For Productivity Improvement In Equipment Manufacturing Firms. International Journal of Scientific and Technology Research, 6(8), 99-107.

Atnafu, D., Balda, A. and Liu, S. (2018). The impact of inventory management practice on firms’ competitiveness and organizational performance: Empirical evidence from micro and small enterprises in Ethiopia. Cogent Business & Management, 5(1), 1-16.

Baird, K., Jia, H. K. and Reeve, R. (2011). The relationships between organizational culture, total quality management practices and operational performance. International Journal of Operations & Production Management, 31(7), 789-814.

Golobovante, A. F. M., Ribeiro, P. C. C. and Gomes, C. F. S. (2018). Adoção de Resposta Rápida e gerenciamento de estoques no fast fashion: dois estudos de caso em Minas Gerais. Gestão & Produção, 25(3), 557-567.

Govindan, K., Kannan, D. and Noorul, H. A. (2010). Analyzing supplier development criteria for an automobile industry. Industrial Management & Data Systems, 110(1), 43-62.

Haji, A., Afzalabadi, M. and Haji, R. (2018). Pricing and inventory decisions in a vendor managed inventory system with revenue sharing contract. Uncertain Supply Chain Management, 2018(6), 299-320.

Herbert, E. S., Dorothy, M. G. and Maynard, W. S. (1963). Multistage Inventory Models and Techniques. Stanford University: Stanford University Press.

Hu, H., Xiong, H., You, Y. and Yan, W. (2016). A Mixed Integer Programming Model for Supplier Selection and Order Allocation Problem with Fuzzy Multiobjective. Scientific Programming, 2016(1), 1-13.

John, N. E., Etim, J. J. and Ime, T. U. (2015). Inventory management practices and operational performance of flour milling firms in Lagos, Nigeria. international journal of supply and operation management, 1(4), 392-406.

Joshi, S., Kharat, M., Raut, R., Kamble, S. and Kamble, S. (2017). To examine the relationships between supplier development practices and supplier-buyer relationship practices from the supplier’s perspective. Benchmarking: An International Journal, 24(5), 1309-1336.

Kazemi, Y. and Zhang, J. (2013). Optimal decisions and comparison of VMI and CPFR under price-sensitive uncertain demand. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(2), 547-567.

Kitheka, S. S. and Gerald, O. O. (2014). Inventory Management Automation and The Performance of Supermarkets in Western Kenya. International Journal of Research in Management & Business Studies, 1(4), 9-18.

Lashgari, M., Sadjadi, S. J. and Sahihi, M. (2018). A multi-product, multi-period model to select supplier for deteriorating products while considering uncertainty as well as backorder. Journal of Industrial Engineering International, 15(1), 93-101.

Li, Y., Guo, H. and Zhang, Y. (2017). An integrated location-inventory problem in a closed-loop supply chain with third-party logistics. International Journal of Production Research, 56(10), 3462-3481.

Lin, C., Chow, W. S., Madu, C. N., Kuei, C.-H. and Pei Yu, P. (2005). A structural equation model of supply chain quality management and organizational performance. International Journal of Production Economics, 96(3), 355-365.

Lorenzo Ochoa, O., Claes, B., Koryak, O. and Diaz, A. (2017). Integration through orchestration. Journal of Enterprise Information Management, 30(4), 555-582.

Marodin, G. A., Tortorella, G. L., Frank, A. G. and Godinho Filho, M. (2017). The moderating effect of Lean supply chain management on the impact of Lean shop floor practices on quality and inventory. Supply Chain Management: An International Journal, 22(6), 473-485.

Milosevic, I., Trajkovic, A., Rajic, T., Nikolic, D. and Arsic, S. (2018). The effects of quality certification in establishing and developing customer: Supplier relationships. Serbian Journal of Management, 13(1), 115-131.

Mohamad, Y. J. (2009). Inventory Management Non-Classical Views. Ohio: CRC Press Taylor & Francis Group.

Mohammad, S. A. and Akram, A. M. (2017). Inventory management, cost of capital and firm performance: evidence from manufacturing firms in Jordan. Investment Management and Financial Innovations, 14(3), 4-14.

Naliaka, V. W. and Namusonge, G. S. (2015). Role of Inventory Management on Competitive Advantage among Manufacturing Firms in Kenya: A Case Study of Unga Group Limited. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(5), 87-104.

Niknamfar, A. H. (2015). Multi-objective production-distribution planning based on vendor-managed inventory strategy in a supply chain. Industrial Management & Data Systems, 115(6), 1086-1112.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2019). Thailand's Logistics Report 2018 (1-18). Retrieved from www.nesdc.go.th

Otchere, A. F., Adzimah, E. D. and Aikens, I. (2016). Assessing the inventory management practices in a selected company in Ghana. International Journal of Development and Sustainability, 5(3), 105-119.

Punniyamoorty, M., Lorentz, H., Mathiyalagan, P. and Lakshmi, G. (2012). A combined application of structural equation modeling (SEM) and analytic hierarchy process (AHP) in supplier selection. Benchmarking: An International Journal, 19(1), 70-92.

Rajeev, N. (2014). Factors discriminating inventory management performance: An exploratory study of Indian machine tool SMEs. Journal of Industrial Engineering and Management, 7(3), 605-621.

Sharipbekova, K. and Raimbekov, Z. (2018). Influence of Logistics Efficiency on Economic Growth of the CIS Countries. European Research Studies Journal, 21(2), 678-690.

Shen, H., Deng, Q., Lao, R. and Wu, S. (2016). A Case Study of Inventory Management in a Manufacturing Company in China. Nang Yan Business Journal, 5(1), 20-40.

Tsai, K. H., Tsai, M. L. and Wang, J. C. (2012). Supplier collaboration and new product performance: a contingency model. Industrial Management & Data Systems, 112(2), 268-289.

Wangari, K. L. and Kagiri, A. W. (2015). INFLUENCE OF INVENTORY MANAGEMENT PRACTICES ON ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS: A CASE OF SAFARICOM KENYA LTD. International Academic Journal of Procurement and Supply Chain Management, 1(5), 72-98.

Yang, Y., Pan, S. and Ballot, E. (2016). Innovative vendor-managed inventory strategy exploiting interconnected logistics services in the Physical Internet. International Journal of Production Research, 55(9), 2685-2702.

Ziaee, M. and Bouquard, J. L. (2010). Optimal pricing and lot sizing vendor managed invento. International Journal of Industrial Engineering Computations, 1(1), 33-44.