วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่
ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ
กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อเป็น การส่ง เสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ
นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงาน
วิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขา
ศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-27

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์, ศิริณา จิตต์จรัส

74-91

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกนฤน บางท่าไม้, น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์, อนิรุทธ์ สติมั่น, สมหญิง เจริญจิตรกรรมแ, ประทิน คล้ายนาค

101-111