การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Main Article Content

พรพิมล รอดเคราะห์

บทคัดย่อ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) หรือ PBL เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น ส่วนผู้สอนก็ทำหน้าที่เพียงผู้ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา กระตุ้นความคิดของผู้เรียน ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมผู้เรียน/การจัดกระบวนการกลุ่ม 2) ขั้นกำหนดปัญหาและขยายรายละเอียดของปัญหา 3) ขั้นเพิ่มความรู้ใหม่ ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง 4) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ และ5) ขั้นประเมินผลและให้ผลป้อนกลับ ทั้งนี้จากความสำคัญดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบและวิธีการของการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการนำการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบริบทต่างๆ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีพลัง นำไปสู่การพัฒนาคนและสังคมที่สมดุลและยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)