คุณภาพชีวิตกับความสุขในการทำงาน

Main Article Content

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานมีอยู่สามด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านปัญญาหรือความรู้ ซึ่งองค์ประกอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วย ลักษณะของ งาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์การ ผลประโยชน์และ สิ่งตอบแทน และภาวะสมดุลแห่งตน องค์ประกอบดังกล่าวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของบุคคล ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตคือความสุขที่มีระดับความแตกต่างกันโดยที่สภาพทางกายภาพ สภาพ ทางจิตใจ และสภาพทางปัญญาที่แตกต่างกันย่อมผันแปรตามลักษณะขององค์ประกอบ ได้แก่ ความสุข ความพอเพียง ความเป็นกลางไม่เอนเอียง ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ความถูกต้อง หรือความตรง ความเป็นธรรม และความรู้สึกมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีของตนเอง ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากร มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อเป็นองค์การที่มีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)