ผลของเทคนิคการสอนแบบวิธีกระบวนการกลุ่มต่อสัมพันธภาพและการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Main Article Content

พีรเทพ รุ่งคุณากร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของเทคนิคการสอนแบบวิธีกระบวนการกลุ่มต่อสัมพันธภาพและการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างรวม 105 คน เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย แบ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 81 คน นักศึกษาปริญญาโท 12 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบสัมพันธภาพ POI ฉบับภาษาไทย และ (2) กรอบคำถามเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลดังต่อไปนี้  ประการที่หนึ่ง เทคนิคการสอนแบบวิธีกระบวนการกลุ่มมีผลต่อสัมพันธภาพของนักศึกษาทุกระดับใน 2 ลักษณะ  ได้แก่  (1) สัมพันธภาพภายในตัวเอง คือ การตระหนักรู้และเข้าใจตัวเอง และ(2)  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คือ ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างตัวเองกับผู้อื่น โดยมีระดับคะแนนสัมพันธภาพทั้ง 2 ด้านและโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประการที่สอง เทคนิคการสอนแบบวิธีกระบวนการกลุ่มมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกระดับในมิติคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีการพัฒนาตัวเองทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวันนอกชั้นเรียน สรุปได้ว่า เทคนิคการสอนแบบวิธีกระบวนการกลุ่มมีผลต่อสัมพันธภาพและการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)