การศึกษาองค์ประกอบศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

Main Article Content

ปานวาส ประสาทศิลป์
อนิรุทธ์ สติมั่น
สมหญิง เจริญจิตรกรม
เอกนฤน บางท่าไม้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อศึกษาความต้องการศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์  2.)เพื่อศึกษาองค์ประกอบศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา 3.)เพื่อพัฒนาศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา 4.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจทีมีต่อศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณาจารย์ นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 170 คนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1.)แบบสอบถามความต้องการศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา2.)แบบสัมภาษณ์องค์ประกอบศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา เพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3.)แบบประเมินการรับรององค์ประกอบศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา 4.)ศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา 5.)แบบประเมินคุณภาพศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา 6.)แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


ผลการวิจัยพบว่า 1.)ความต้องการศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี  พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามีความต้องการการใช้สื่อการสอน อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และความต้องการรูปแบบการจัดตั้งศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 อยู่ในระดับมาก 2.)องค์ประกอบศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์  มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  3.) คุณภาพศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 อยู่ในระดับมากที่สุด 4.)การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์สื่อออนไลน์ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)