การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Main Article Content

กมลพรรณ พึ่งด้วง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 86 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล สถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่ง และครู รวมทั้งสิ้น 172 คน เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของสำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. 2555 และประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล สถิติที่ใช้  คือ ความถี่  ร้อยละ  มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


                ผลการวิจัยพบว่า


  1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ  หลักคุณธรรมและจริยธรรม กับ หลักความเสมอภาค ส่วนที่คงเหลือ 8 ด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  หลักความเปิดเผยและโปร่งใส หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ หลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ  หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้  และหลักการตอบสนอง        

  2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  คุณภาพโดยทั่วไป  ความใส่ใจในงาน    ความพึงพอใจในงาน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 


คำสำคัญ : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล, ประสิทธิผลของสถานศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)