กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF