การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

เอกนฤน บางท่าไม้
น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์
อนิรุทธ์ สติมั่น
สมหญิง เจริญจิตรกรรมแ
ประทิน คล้ายนาค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม, แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทำกลุ่มสนทนา ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้ 1) การประเมินในด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และแผนการดำเนินงานของสาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม มหาบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 2) การประเมินปัจจัยนำเข้า ได้แก่ เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ/อาจารย์วิทยานิพนธ์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ และกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม มหาบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 3) การประเมินด้านกระบวนการ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวัดและประเมินผล ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม มหาบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ มีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 4) การประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)