อินโฟกราฟิกกับการออกแบบสื่อการสอน

Main Article Content

น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์

บทคัดย่อ

อินโฟกราฟิกเป็นการประมวลผลข้อมูล ตัวเลข ตัวหนังสือ มานำเสนอในลักษณะของกราฟิก โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีผู้นำเสนอเข้ามาช่วยขยายความเข้าใจอีก ซึ่งคุณลักษณะของอินโฟกราฟิก สามารถนำมาใช้ในการออกแบบสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งข้อมูลโดยรวมและข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก โดยให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจ ด้วยการใช้สีสันที่เหมาะสม ตัวอักษรที่อ่านง่าย และภาพที่สื่อความหมาย หลักการของการออกแบบสื่อการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก ประกอบด้วยหลักการ 8 ประการดังนี้ 1) เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก 2) เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 3) ออกแบบตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4) ออกแบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 5) สร้างความสมดุลระหว่างตัวหนังสือกับภาพ 6) หัวเรื่องต้องน่าสนใจโดดเด่น 7) นำเสนอเนื้อหาประเด็นเดียว และ 8) ภาพสื่อความหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)