การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

Main Article Content

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
ศิริณา จิตต์จรัส

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในบริบทของประเทศไทย ถึงสภาพและปัญหาบริบทในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในต่างประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมของทุกคนในการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพซึ่งความสำคัญต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่มุ่งเน้นในเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมของเด็กทุกคน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่พุทธศักราช 2540 ถึงฉบับปัจจุบันที่ได้บัญญัติไว้ในเรื่องของความเท่าเทียมของคนทุกคนในการเข้าถึงการศึกษา (Education for all) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)