ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 24-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย