กฎหมายต้นแบบว่าด้วยวินัยทหาร

ผู้แต่ง

  • กฤตนัย ลิขิตจิตถะ นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ศาสตราจารย์ ดร. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

วินัยทหาร, จรรยาบรรณทหาร, การดำเนินการทางวินัยทหาร, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, กฎหมายต้นแบบ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำกฎหมายต้นแบบว่าด้วยวินัยทหารให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น  ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของทหารมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่ทหารยังขาดการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ ทำให้กฎหมายว่าด้วยวินัยทหารฉบับ พ.ศ.2476 ไม่ทันสมัย การวิจัยได้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้และจัดทำกฎหมายต้นแบบว่าด้วยวินัยทหารใหม่ โดยมีโครงสร้างกฎหมายประกอบด้วย การรักษาจรรยาบรรณทหาร วินัยและการรักษาวินัยทหาร การดำเนินการทางวินัยทหาร คณะกรรมการวินัยทหาร การอุทธรณ์ การฟ้องคดี และบทเฉพาะกาล การวิจัยเสนอแนะให้นำร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภา เพื่อตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ และ ให้ศาลทหารจัดตั้งแผนกคดีวินัยทหารขึ้นในศาลทหาร

References

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2562). หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2564). หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จำกัดอำนาจรัฐ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิญญูชน,

ประทิน พัฒนธรรม. (2525). การดำเนินคดีอาญาทหารในศาลทหาร. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

ประสิทธิ์ ใจชื่น. (2528). กฎหมายทหาร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ภูมิ โชคเหมาะ. (2563). กฎหมายทหาร (Military Law) LAW 4148. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุข เปรุนาวิน. (2515). ธรรมนูญศาลทหาร ประมวลกฎหมายทหาร วินัยทหารและกฎอัยการศึก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2560). วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: อาทิพาเนีย.

เสนีย์ พรหมวิวัฒน์. (2553). โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ของศาลทหาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เผยแพร่แล้ว

24-12-2022