วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความๆ ละ 3 ท่าน และเป็นผู้ทรงฯภายนอกหลากหลายสถาบัน ซึ่งแต่ละบทความครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ โดย เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอในรูปแบบ
1. บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
3. ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-17

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปัทมาวดี วงษ์เกิด; ภัคณิษา อภิศุทภกรกุล, สายใจ ทันการ, จงกล ศิริประภา, วิทวัส สหวงษ์

13 -21

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อาทิตยา ลาวงศ์; อรรถกร จัตุกูล, ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์, ปัญจมาพร ผลเกิด, วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

23 - 33

ปัจจัยการพัฒนานักศึกษา การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้วยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วณิชา แผลงรักษา; นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล, กุลกันยา ศรีสุข, อนงค์ ทองเรือง, คธาวุฒิ จันบัวลา, ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง, ชลิตา เจริญเนตร

35 - 45