การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนางานในหมู่บ้านโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอเมืองและอำเภอนางรองบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ชนินาถ ทิพย์อักษร

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การมีประสิทธิภาพ, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนางานในหมู่บ้านโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองและนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จำนวน 400 คนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองและนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 100 คน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมืองและนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และนักวิชาการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้จำนวนประมาณ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเชิงสำรวจ แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกรายด้าน จัดอยู่ในระดับที่มีการบริหารงาน มาก ถึง ปานกลาง ส่วนรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ควรอยู่ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และเมื่อใช้รูปแบบนี้ผลความพึงพอใจพบว่า ชาวบ้านมีระดับความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับ มากที่สุด

References

กิตติกร ฮวดศรี และคณะ. (2560). ปัจจัยด้านทุนมนุษย์
ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตําบลสวายจีก อําาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.
วารสารสหวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. 1(2) : 16-17.
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. (2543). การบริหารทรัพยากรมนุษย์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา.
จีรภรณ์ ปฐมกุลนิธิ. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของบริษัทในนิคมอุคสาหกรรมใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พรรณนภา ฆารไสว. (2548). การปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตำบล ตามแนวคิดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษากรณีคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทษ์. (2548). การจัดการทรัพยากร
มนุษย์. กรุงเทพฯ : ชีเอ็ดยูเคชั่น.
ดนัย เทียนพุฒ และคณะ. (2541). การบริหารทรัพยากร
บุคคลในศตวรรษหน้า. กรุงเทพฯ :
ดี เอีนที คอนเตชั่น จำกัด.
ธงชัย สันติวงษ์. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : ประชุบช่าง.

เผยแพร่แล้ว

06-05-2021