การประกอบสร้างความหมายใหม่ในการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง

  • สกาวรัตน์ บุญวรรโณ

คำสำคัญ:

ย่านเมืองเก่า, การสร้างความหมายใหม่, การท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ศึกษาปรากฏการณ์อนุรักษ์ย่านเมืองเก่าผ่านการสร้างความหมายใหม่รองรับกับการท่องเที่ยวในมุมมองบริบททั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเอกสาร งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการและบทความวิจัย ผลแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านวิถีชีวิต อาคาร สถาปัตยกรรม ประเพณี เทศกาล อาหาร การแต่งกายพื้นถิ่น เป็นต้น ซึ่งถูกนำมาประกอบสร้างเรื่องราวจากอดีตผ่านภาพตัวแทน (Representation) ทั้งการจำลองขึ้นมาใหม่และรื้อฟื้นจากสิ่งเดิม และ 2)การสร้างความหมายใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทิศทางที่สัมพันธ์กับเชิงพาณิชย์โดยนำเมืองเก่ามาเป็นจุดขายทั้งการจัดทำเป็นร้านกาแฟ การจัดทำที่พัก และการสร้างกิจกรรมผ่านความทรงจำร่วมเพื่อระลึกถึงนับว่าการนำต้นทุนจากอดีตของย่านเมืองเก่าที่ถูกนำมาถ่ายทอดนั้น เป็นสิ่งที่พื้นที่มีการปรับประยุกต์เพื่อภายใต้รูปแบบ (Form) เดิมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของการอนุรักษ์ของความจริงแท้ (Authenticity) ผ่านการสร้างความหมายใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามมิติของเวลาและยุคสมัยให้ยังคงอยู่ของวิถีถิ่น ความเป็นย่านเก่าและความสัมพันธ์ของการพัฒนากิจกรรมในการปรับใช้พื้นที่เพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวจึงเป็นประเด็นน่าสนใจผ่านมุมมองที่เปลี่ยนไปในงานศึกษาชิ้นนี้

References

เกียรติสุดา สระแก้ว. (2558). การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย. การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหา
บัณฑิต สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม. มหาวิทยาลัยศิลปากร,
กรุงเทพฯ.
เชษฐา มุหะหมัดและคณะ (2559). ปฏิบัติการใน ชีวิต
ประจำวันของชาวประมงชุมชนหัวเขา. ตำบล
หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา.วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน์, 6, (2) 880-897.
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. (2559). เขตเพื่อการอนุรักษ์
กลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรม และสิ่งปลูก
สร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าในประเทศญี่ปุ่น.
กรุงเทพมหานคร:สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.
เหรียญ หล่อวิมงคล. (2554). การศึกษาเมืองมรดก
โลก: กรณีเมืองฮอยอัน. วารสารมนุษยศาสตร์
สาร, 12, (2) 1-15.
ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่.
(2562). งาน แพร่เมืองเก่า 1191 ปี,
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564,https://
www.facebook.com/prdphrae/
posts/1990791721067730.
จิรัชยา เจียวก๊กและคณะ (2560). การพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนชาว
ประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน.วารสารพัฒนา
สังคม, 19, (2) 21-35.
ฐานิดา บุญวรรโณ (2563). หมุนนาฬิกาสู่เวลาทาง
สังคม. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์ จำกัด.
ณัฐชา สงวนเกียรติชัย. HĒIJīi Bangkok คาเฟ่ที่ชุบ
ชีวิตตึกเก่าด้วยฉากเรื่องราวในความทรง
จำ, สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2564,
จาก https://adaymagazine.com/author/
yong1234/.
นพงศ์ รักขพันธุ์. (2561). ศิลปะถนน พหุวัฒนธรรม และการฟื้นฟูชุมชนเมืองจอร์จทาวน์
ประเทศ มาเลเซีย. กรุงเทพมหานคร: กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
ป.ชวนชิม. (2563). Torry Ice cream:
ร้านเบเกอรี่พื้นเมืองที่ผสมผสานกับไอศกรีม
โฮมเมดแสนอร่อยได้อย่างลงตัว, สืบค้นเมื่อ
30 มกราคม 2564, จากhttps://porchuan
chim.com/2020/09/27/t orry-ice
cream-. มาดามลอย. (2562). ลี่เจียง เมืองเก่า
ที่เต็มเปี่ยมด้วยความงดงาม, สืบค้นเมื่อ 21
มกราคม 2564, https://www.lifestyle224.
com/content/19805.
รัตนิน สุพฤฒิพานิชย์. (2556). ความสำคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ต่อการฟื้นฟูชุมชน: กรณี
ศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร.วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, 16, (1) 89-
98.
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (2559). วัฒนธรรม ความขัด
แย้งและการเป็นตัวแทน. วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, 4, (2) 31-55.
สกาวรัตน์ บุญวรรโณและเก็ตถวา บุญปราการ
(2560). พื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า: การ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์เพื่อการถวิลหาอดีต.
วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12, (1)
61-77.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. (2554). ชุดความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการเมืองเก่า.
กรุงเทพมหานคร.
อรวรรณ ศาสนียกุล. (2559). แนวทางการอนุรักษ์
ตึกแถวเอกชนในพื้นที่เมืองเก่ากรณีศึกษา
ตึกแถวบนถนนถลางและถนน เยาวราช เมือง
เก่าภูเก็ต. วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.
Australia ICOMOS. (1999). The Burra Charter: The
Australia ICOMOS Charter for Places of
Cultural Significance. Burwood: Australia
ICOMOS.
Booking.com. (2562). Lyn’s Home Boutique
Hostel, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564,
จาก https://www.booking.com/hotel/
th/lyns- home-boutique-hostel.en-gb.
html.
Check in chill. (2563). 25 ที่พัก เชียงคาน สไตล์
เมืองเก่า บรรยากาศสุดฟิน ริมน้ำโขง, สืบค้น เมื่อ 13 มกราคม 2564, https://www. checkinchill.com/content/2
Filippucci, P. Archaeology and the anthropology
of memory: Takes on the recent past.
In: Duncan,G. & Thomas, Y. (eds.) Ar
chaeology and anthropology: under
standing similarities, ploring differences.
Oxford: Oxbow Books Ltd. Pp. 69-83.
2012.
Oshimi, D. And Harada, M. (2019). Host resi
dents’ role in sporting events: The city
image perspective. Sport Management
Review. 22 (2019). 263–275.
Rossi, A. (1982). The Architecture of the City.
Massachusetts: The MIT Press.
Sanook. (2562). Trok Cafe ร้านลับสุดคลาสสิคแห่ง
เมืองเก่าตะกั่วป่า, สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม
2564, จากhttps://www.sanook.com/
travel/1415441
The cloud. (2562). Old Memories, New
Hotels เยี่ยมเยือนอาคารโบราณที่กลายร่าง
เป็นที่พักเปี่ยงความทรงจำในเกาะ
รัตนโกสินทร์, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564,
จากhttps://readthecloud.co/hotel
True Id. (2561). 10 ที่พัก เมืองเก่าภูเก็ต ตื่นเช้ามา
เห็นวิวตึกชิโนโปรตุกีสเลย ชิลล์ทริป
ซัมเมอร์,สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564,
จากhttps://travel.trueid.net/detail/BP
JPeXx0RoM.
True Id. (2563). Heart Made Coffee คาเฟ่ใช้
ใจในเมืองเก่าสงขลา, สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม
2564, https://food.trueid.net/detail/
j27N3Gm79B7R.
Voice TV. (2562). ถอดรหัสปัตตานี: มีอะไรอีก
มากมาย ในพื้นที่ ‘สีแดง’, สืบค้นเมื่อ 31
มกราคม 2564,จากhttps://voicetv.co.th/
read/V9cqj5p8t.
Widodo, J. (2011). ArchitecturalConservation
in Singapore. Centre for Archaeology
and Fine Arts. Vol. 21 No. 3 (September
– December). P.1-16.
Wollentz, G. (2020). The Cultural Heritage as
a Resource in Conflict Resolution
Possibilities and Challenges.Textos
de Antropologia, Arqueologia e Patrimô
nio. Volume XVII, Número 34, Julho-
Dezembro/2020.
Zappino, V. (21010). The Sustainability of
Uban Heritage Preservation The Case
of Edinburgh, UK. DISCUSSION
PAPER. Institutional Capacity and
Finance Sector.

เผยแพร่แล้ว

01-06-2021