แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการฝ่ายปฏิบัติการสำหรับ โรงแรมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สิทธิ์ บัวทอง

คำสำคัญ:

COVID-19, โรงแรมขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรค ของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมาใช้ควบคุมมาตรฐานการจัดการของโรมแรมขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรมแรมขนาดเล็กภาคปฏิบัติการในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่ ควบคู่ไปกับแนวทางการบริหารการจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐและ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการฝ่ายปฏิบัติการสำหรับโรงแรมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในด้านของการศึกษาวิจัยทางเอกสารร่วมกับ การบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และ การบันทึกการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) จากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการดำเนินการและ การบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักการจัดการโรงแรมภาคปฏิบัติการร่วมกันได้ โดยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการและ ทรัพยากรต่างๆของตนที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะนำมาปฏิบัติและ ให้บริการได้ตามแนวทางและ มาตรฐานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อที่สามารถจะปรับปรุงเพิ่มเติมและ เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการฝ่ายฏิบัติการสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก ที่จะสร้างความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยและ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้พักได้ในระยะยาว ภายใต้การท่องเที่ยววิธีใหม่ต่อไปนับจากนี้

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ กระทรวงสาธารณสุข.
(2563).มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข
อนามัย Amazing Thailand Safety& Health
Administration (SHA).สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จาก https://thailandsha
tourismthailand.org/ebooks/Work_Ma
ual_for_the_Sanitation_and_Safety_
Standard_Project_th/mobile/index.
html#p=1.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2563).แนวทาง
การบริการจัดการพื้นที่กักกันโรค
แห่งรัฐ แบบบูรณาการ (State Quarantine).
สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumo
nia/file/g_quarantine/g_quarantine_
state090763.pdf.
ไทยรัฐออนไลน์.(2564, 15 มีนาคม 2564).รายงาน
สถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ล่าสุดอับ
เดตทุกวัน. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564 ค้น
จาก https://www.thairath.co.th/event_
corona.
วีระพันธ์ อุทาวงศ์.(2549). ความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สวนบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.
ปริญญานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Marketeeronline.(2564, 15 มีนาคม 2564).เศรษฐกิจ
ปี 63 จะเป็นอย่างไรในภาคการ
ท่องเที่ยว จ้างงาน ครัวเรือนและ ส่งออก. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564 ค้นจาก
https:// marketeeronline.co/ar
chives/169173

เผยแพร่แล้ว

03-06-2021