ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University) เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายนถึงธันวาคม ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-26

บทนำ (Introduction)

บทความวิจัย (Research Article)

ภาคผนวก (Appendix)

ฉบับเต็ม (Full Issue)