ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-512382
อีเมล์ jmsr@srru.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.วิจิตรา โพธิสาร
รักษาการบรรณาธิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ 044512382, 0887235944