กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     


บรรณาธิการ (Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     


กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลิน        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิฐา ทวีพร้อม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกมล ประภาสพงษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ดร.วิจิตรา โพธิสาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


งานจัดการวารสาร (Journal Management Division)

นางสาวณภัชา ปานเจริญ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาววิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวน้ำฝน จานนอก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายสิทธิชัย มิตรรัก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวธาสินี ศรีบุญเรือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางกาญจนา สมัครสมาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวณภัสภรณ์ พันจันทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางทัศพร ใจพินิจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์