ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร สระศรี       รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


รักษาการบรรณาธิการ (Editor)

ดร.วิจิตรา โพธิสาร       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     


กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลิน        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร   มหาวิทยาลัยนครพนม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


งานจัดการวารสาร (Journal Management Division)

นางสาวพัฒน์ศิกานต์ ศรีโกตะเพชร                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวธาสินี ศรีบุญเรือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางกาญจนา สมัครสมาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวณภัสภรณ์ พันจันทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางทัศพร ใจพินิจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์