กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     


บรรณาธิการ (Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     

รองบรรณาธิการ (Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกลด พลพวก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลิน        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิฐา ทวีพร้อม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกมล ประภาสพงษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดร.วิจิตรา โพธิสาร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์กฤตกนก พาบุ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ขวัญเรือน ภูษาบุญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


งานจัดการวารสาร (Journal Management Division)

อาจารย์ณภัชา ปานเจริญ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวน้ำฝน จานนอก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาววัลภา ตรีแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายสิทธิชัย มิตรรัก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวธาสินี ศรีบุญเรือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางกาญจนา สมัครสมาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวณภัสภรณ์ พันจันทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางทัศพร ใจพินิจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์