เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University

ISSN 2586 – 8691 (Print)
ISSN 2730 – 1877 (Online)

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การกำหนดเผยแพร่วารสาร

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)


ประเภทของบทความ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย
รับตีพิมพ์บทความทั้ง บทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขการตีพิมพ์

บทความแต่ละบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความหลากหลายจากแต่ละสถาบัน จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) อย่างไรก็ตาม บทความที่ผ่านการประเมินแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ 

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความของวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้

1.  บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ฉบับภาษาไทย  จำนวน  3,000 บาท/บทคความ
2.  บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน  4,500 บาท/ บทความ

หมายเหตุ: 1. วารสารจะแจ้งให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความก็ต่อเมื่อบทความของท่าน ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้น
              2. การชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารทุกรายการ เป็นค่าดำเนินการของวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งหากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 2 ใน 3 ท่าน  หรือถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์จากประเด็นด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณหรือด้านอื่น ๆ  ทางวารสารจะไม่คืนเงินธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

สำหรับสาขาที่เปิดรับ ได้แก่

- การบัญชี
- การเงินและการธนาคาร
- การจัดการธุรกิจ
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการนวัตกรรม
- การเป็นผู้ประกอบการ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
- ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
- การท่องเที่ยวและโรงแรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การตลาด
- นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
- เศรษฐศาสตร์


นโยบายของวารสาร

1. ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวารสาร ประกอบด้วย บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ บรรณาธิการประจำเรื่อง กองบรรณาธิการ ผู้ประเมิน ผู้แต่ง และผู้อ่าน จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารอย่างเคร่งครัด
2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์ของวารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเท่านั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือให้กับบุคคลอื่นใด
3. เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้แต่ง มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์

Sponsor

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Journal History

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก ใน ปี พ.ศ. 2560 ดำเนินงานโดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นบรรณาธิการ (Editor)