ข่าวประกาศ

 • ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

  2021-08-03

  anoun7.jpg

  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University)
  ISSN (Print) : 2586 – 8691, ISSN (Online) : 2730 – 1877

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20 บทความ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย

  รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double blind review)

  สาขาที่เปิดรับ : การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์

  ** ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ : บทความภาษาไทย 3,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ 4,500 บาท **
  *** กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารขอแจ้งว่า วารสารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ***


  ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
       กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้
          ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
          ธนาคาร กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
          เลขที่บัญชี 644-0-30330-0
   (ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากวารสารเท่านั้น)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044512382

  อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
 • เปิดรับบทความ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

  2021-07-01

  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University)
  ISSN (Print) : 2586 – 8691, ISSN (Online) : 2730 – 1877

  ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร และวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร TCI 2 (Tier 2) รับรองบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - 2567 ซึ่งในปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารได้รับบทความครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

  ในการนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานวารสารที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพ ทางวารสารขอเปิดรับบทความ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

  **จะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป **

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร โทร. 0887235944

  อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เปิดรับบทความ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 • วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2564 - 2567)

  2021-07-01
 • ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

  2021-03-25
  anoun6.jpg

  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University)
  ISSN (Print) : 2586 – 8691, ISSN (Online) : 2730 – 1877

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

  วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย

  รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double blind review)

  สาขาที่เปิดรับ : การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์

  **ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์**


  Make a Submission

  อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564