Announcements

ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566

2022-04-29

Real-5.png
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University)
ISSN (Print) : 2586 – 8691, ISSN (Online) : 2730 – 1877

Read more about ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University) เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายนถึงธันวาคม ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-26

บทความวิจัย (Research Article)

ดูทุกฉบับ

นโยบายและสิทธิส่วนบุคคล

  1. ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวารสาร ประกอบด้วย บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ บรรณาธิการประจำเรื่อง กองบรรณาธิการ ผู้ประเมิน ผู้แต่ง และผู้อ่าน จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารอย่างเคร่งครัด
  2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์ของวารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเท่านั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือให้กับบุคคลอื่นใด
  3. เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้แต่ง มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์