เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University

ISSN 2586 – 8691 (Print)
ISSN 2730 – 1877 (Online)

วารสารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมีขอบเขตของวารสาร ได้แก่ การบัญชี / การเงินและการธนาคาร / การจัดการธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / การจัดการนวัตกรรม / การเป็นผู้ประกอบการ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร / ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ / การท่องเที่ยวและโรงแรม / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การตลาด / นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร / เศรษฐศาสตร์

การกำหนดเผยแพร่วารสาร

กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

ประเภทของบทความ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย 

รับตีพิมพ์บทความทั้ง บทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ


เงื่อนไขการตีพิมพ์

บทความแต่ละบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความหลากหลายจากแต่ละสถาบัน จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) อย่างไรก็ตาม บทความที่ผ่านการประเมินแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ 

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความของวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้

1.  บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ฉบับภาษาไทย  จำนวน  3,000 บาท/บทคความ
2.  บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน  4,500 บาท/บทความ

หมายเหตุ: 1. วารสารจะแจ้งให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความก็ต่อเมื่อบทความของท่าน ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้น
            2. การชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารทุกรายการ เป็นค่าดำเนินการของวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งหากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 2 ใน 3 ท่าน  หรือถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์จากประเด็นด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณหรือด้านอื่น ๆ  ทางวารสารจะไม่คืนเงินธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ


คำชี้แจงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1. ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์เอกสารผ่านระบบ ThaiJo ประกอบด้วย
     1.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์
     1.2 แบบฟอร์มส่งบทความ จำนวน 1 ไฟล์
     *** ขอให้ผู้ส่งบทความตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและสังกัดของผู้วิจัย รูปแบบเนื้อหาและการอ้างอิงตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนดเท่านั้น วารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิจารณาบทความเบื้องต้น หากท่านไม่ได้ส่งบทความตามข้อกำหนดของวารสาร***
     กรุณาศึกษาจาก  คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (Click)
 2. เมื่อไฟล์เอกสารครบถ้วนแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น ตามข้อกำหนดของวารสาร หากผ่านการพิจารณาบทความเบื้องต้น ทางวารสารจะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารก่อนการตรวจประเมินคุณภาพบทความ 
3. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสาร กำหนดให้โอนชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยผู้นิพนธ์จะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วารสารเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางกระทู้ ThaiJO ตามรายละเอียดที่แจ้ง พร้อมให้ท่านแนบสลิปการโอนเงิน

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University) เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายนถึงธันวาคม
ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-25

บทนำ (Introduction)

บทความวิจัย (Research Article)

บทความวิชาการ (Academic Article)

ภาคผนวก (Appendix)

ฉบับเต็ม (Full Issue)

ดูทุกฉบับ

นโยบายและสิทธิส่วนบุคคล

  1. ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวารสาร ประกอบด้วย บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ บรรณาธิการประจำเรื่อง กองบรรณาธิการ ผู้ประเมิน ผู้แต่ง และผู้อ่าน จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารอย่างเคร่งครัด
  2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์ของวารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเท่านั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือให้กับบุคคลอื่นใด
  3. เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้แต่ง มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์