เปิดรับบทความ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

2021-07-01

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University)
ISSN (Print) : 2586 – 8691, ISSN (Online) : 2730 – 1877

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร และวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร TCI 2 (Tier 2) รับรองบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - 2567 ซึ่งในปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วารสารได้รับบทความครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานวารสารที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการวารสารที่มีประสิทธิภาพ ทางวารสารขอเปิดรับบทความ ประจำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

**จะเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความที่ตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร โทร. 0887235944