แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • ภูดิท สัพเนตร นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • สินีนาถ เริ่มลาวรรณ อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ และการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ประชากรในการวิจัยคือผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนและการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหูคูณ

            ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ จัดอยู่ในระดับมาก รถยนต์มือสองใช้เงินดาวน์ต่ำและราคาไม่แพง ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองทั้ง 7ด้าน โดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก คุณภาพของรถยนต์มือสองมีสมรรถนะเหมาะกับการใช้งาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพรถยนต์ การคมนาคมเดินทางสะดวก ให้การบริการจัดไฟแนนท์ พื้นที่ของโชว์รูมสะอาดและเดินดูรถได้สะดวก พนักงานมีอัธยาศัยดีในการบริการลูกค้า กระบวนการส่งมอบรถมีความรวดเร็ว การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก รถยนต์มือสองราคาถูกกว่ารถยนต์ใหม่ สืบค้นข้อมูลรถยนต์มือสองจากอินเทอร์เน็ตและสื่อโฆษณาต่าง ๆ เปรียบเทียบราคารถยนต์มือสองก่อนการตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของรถยนต์ มีความพึงพอใจต่อรถยนต์มือสองที่ได้เลือกซื้อ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สามารถพยากรณ์ร่วมกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ สามารถพยากรณ์ร่วมกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). แหล่งค้นหาข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทย [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 22พฤษภาคม 2564, จาก : https://datawarehouse.dbd.go.th/searchJuristicInfo.

กรรณิการ์ โตบุญมี. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี.

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, ญาดา วรรณสุข, จิตตินันท์ วุฒิกร และเพ็ญศรี บางบอน. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์รถมือสอง ในเขตจังหวัดชลบุรี. วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 16(2), 93-104.

คาร์บายแคช. (2563). ข้อดีของรถยนต์มือสอง [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2563, จาก : https://carsbycash.com/advantage-of-buying-second-hand-car/.

จารุพันธ์ ยาชมภู. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ธัญญ์สิรินทร์ จันทร์ทรงกรด. (2559). แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

ธนากิต คำราช และนภาวรรณ เนตรประดิษฐ์. (2564). การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของสมาชิก Facebook Group ขายรถมือสองลำปาง. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 14(1), 17-28.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2563). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2563-2565 อุตสาหกรรมยานยนต์ (วิจัยกรุงศรี) [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2563, จาก : https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-tech-Industries/Automobiles/IO/io-automobile-20.

นพวัฒน์ ทองพึ่ง และอดิลล่า พงศ์ยี่หล้า. (2560). กระบวนการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 5(3), 200-210.

บวรลักษณ์ พูลสวัสดิ์. (2561). กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดนนทบุรี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วันทูคาร์. (2560). ขั้นตอนการซื้อรถยนต์มือสอง [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2563. จาก : https://www.one2car.com/ข่าว/how-to-buy-used-car-in-simple-way/46673.

สัมพันธ์ ตาดี. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อรถยนต์นั่งมือสองจากผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม้โจ้.

สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2559). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์กระบะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, 11(3), 305-315.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2563, จาก : https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=6293&filename=esdps.

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี. (2563). รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี ไตรมาส 4 ปี 2562 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2563, จาก : https://chonburi.mol.go.th/news/รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี-ไตรมาส-4-ปี-2562.

อมตะคอร์ปอเรชั่น. (2560). รายงานประจำปี 2560 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2563, จาก : https://amata.listedcompany.com/misc/ar/20180326-amata-ar2017-th.pdf.

เอราวัณ ทับพลี. (2562). นโยบายภาครัฐเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจรทีมีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสอง กรณีศึกษาลูกค้าเต็นท์ BASS USED CARS ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ราชมงคลล้านนา, 7(1), 76-93.

Dhanabalan, T., Subha, K., Shanthi, R. and Sathishr, A. (2018, October). Factors Influencing Consumers’ Car Purchasing Decision in INDIAN Automobile Industry. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 9(10), 53-63.

Ma’ruf, M. Hasan. (2017). The Influence of Product Variations, Prices and Sales Promotions on Consumer Decisions in Buying Mitsubishi Cars in SURAKATA. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 1(1), 48-56.

Thomas, S. (2018). A study of Consumer Buying Behavior in The Selected Auto Brands Relating to 4 Wheelers in Pune Region. Thesis of Doctor of Philosophy in Management. Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune, India.

Cochran W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wilay & Sons.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-14