กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และรูปแบบเครื่องมือสื่อสารตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองบนตลาดออนไลน์ในจังหวัดมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy