เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

Dynamic Competitor Marketing Capability and Marketing Performance: An Empirical Research of Furniture Businesses in Thailand

ฉัตรชัย อินทสังข์, ประทานพร จันทร์อินทร์, ปกรณ์ สัจจพงษ์

58-90

รายได้จากภาษีการพนันของเขตการปกครองพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยศธร ทวีพล, บุรัสกร โตรัตน์, นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

117-132

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกายภาพของหมู่บ้านน้ำ (กัมปงไอร์) ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ปัญญา เทพสิงห์, เกษตรชัย และหีม, เก็ตถวา บุญปราการ, เจตสฤษฏิ์ สังขพันธ์

1-29