ผลการเรียนรู้การบัญชีบริหาร เรื่อง ต้นทุนกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

มงคล กิตติวุฒิไกร
มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีบริหาร เรื่อง ต้นทุนกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD วิชาการบัญชีบริหาร เรื่อง ต้นทุนกิจกรรม จำนวน 1 แผน (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ
4 ตัวเลือก (3) แบบทดสอบย่อย จำนวน 1 ข้อ เป็นแบบอัตนัย (4) แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม และ (5) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีบริหาร เรื่อง ต้นทุนกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/87.88  2) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 79  และ 3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD วิชาการบัญชีบริหาร เรื่อง ต้นทุนกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการวิจัยครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เรียนทำหน้าที่อธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟังจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น  ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคมมีวิธีการทำงานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักคิดและช่วยกันแก้ไขปัญหา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานอันแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)