อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่มีผลต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

นิศาชล รัตนมณี
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่มีผลต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท
ช ทวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 210 คน โดยสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงานคิดเป็นร้อยละ 18.5, 13 และ 33.7 ตามลำดับ โดยที่ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ร้อยละ 39.6 และความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจมีอิทธิพลทางบวกทั้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ร้อยละ 38.7 จากผลการวิจัยข้างต้นบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการทำงาน นโยบาย ร่วมไปถึงการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงและเข้าใจถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)