สุนทรียะของอาหารที่รังสรรค์ผ่าน “เชฟ” : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสร้างคุณค่าเชิงสัญญะ ในนิตยสารประเภทอาหาร

Main Article Content

วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เทพี จรัสจรุงเกียรติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาเพื่อประกอบสร้างคุณค่าเชิงสัญญะให้แก่อาหารและร้านอาหารผ่าน “เชฟ” ในคอลัมน์แนะนำร้านอาหารระดับกลาง (Casual dining) และร้านอาหารระดับหรู (Fine dining) จากนิตยสาร       3 ชื่อฉบับ ได้แก่ นิตยสารแม่บ้าน, นิตยสาร Gourmet & Cuisine และนิตยสาร Health & Cuisine ฉบับเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2558 ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นิตยสารใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบสร้างคุณค่าเชิงสัญญะให้แก่อาหารและร้านอาหาร ผ่านการประกอบสร้างและนำเสนอ “เชฟ” ในฐานะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในอาชีพ อันนำไปสู่การประกอบสร้างคุณค่าเชิงสัญญะในฐานะผู้สร้าง “สุนทรียะ” ให้แก่อาหารและหมายรวมถึงร้านอาหารด้วย ทั้งหมดนี้ผ่านการเลือกใช้ชุดคำศัพท์ มูลบท การยืนยันด้วยรางวัล และโครงสร้างประโยคแบบเหตุผล การบริโภคอาหารที่รังสรรค์ผ่านเชฟจึงเป็นการบริโภคเพื่อ “เสพสุนทรียะ” อันเป็นคุณค่าเชิงสัญญะไปในขณะเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)