การวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบการจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีด: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์

บทคัดย่อ

งานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบการจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีดกรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แนวคิดตัวแบบอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน วิธีวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและกรณีศึกษาแบบหลายกรณีโดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีด 5 รายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบความเชื่อถือได้และความเชื่อมั่นของข้อมูลแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีดมีการจำหน่ายผลผลิตแบบเน้นการขายปลีกและเน้นการขายส่ง รูปแบบการดำเนินงานมีทั้งฟาร์มที่ผลิตอย่างเดียว และฟาร์มที่ผลิตและรวบรวมผลผลิต ลักษณะการดำเนินงานมีทั้งที่เป็นฟาร์มเดี่ยว ฟาร์มเดี่ยวและมีลูกฟาร์ม ฟาร์มเครือข่ายที่มีลูกฟาร์มจำนวนมาก ฟาร์มที่เป็นวิสาหกิจชุมชน และฟาร์มที่เป็นลูกฟาร์ม ผู้ประกอบการทุกประเภทมีการจัดการกิจกรรมหลักตามองค์ประกอบในโซ่อุปทานตามตามตัวแบบอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อปุทาน ได้แก่ การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งและส่งมอบผลผลิต และการส่งคืนผลผลิต เมื่อประเมินแต่ละองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานพบว่าผู้ประกอบการฟาร์มขายปลีกต้องปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และต้นทุน ในเรื่องการวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบ ส่วนผู้ประกอบการฟาร์มขายส่งควรปรับปรุงในเรื่องต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งและส่งมอบผลผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)