พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง บ้านหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

มินตรา สาระรักษ์
ปวีณา ซุยรัมย์

บทคัดย่อ

       การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง และปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ศึกษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 70 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  พฤติกรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านอารมณ์ ด้านออกกำลังกาย ด้านอโรคยา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอบายมุข อยู่ในระดับสูง แต่ยังมีด้านอารมณ์ในบางประเด็นที่ยังไม่เหมาะสม คือ เมื่อรู้สึกท้อแท้ หดหู่หรือเศร้าใจ ผู้สูงอายุไม่เคยพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านถึงร้อยละ 24.3 ควรมีการกระตุ้นครอบครัวหรือผู้ดูแลให้พูดคุยและหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทำร่วมกันในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ ส่วนปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และนำไปสู่พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาภาวะการพึ่งพาในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research paper)