รายได้จากภาษีการพนันของเขตการปกครองพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Main Article Content

ยศธร ทวีพล
บุรัสกร โตรัตน์
นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งพิจารณาตัวเลขรายรับภาษีการพนันในฐานะที่เป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลมาเก๊า การวิเคราะห์ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับรายได้ธุรกิจการพนันและรายรับจากภาษีการพนัน รวมถึงการพิจารณารายได้สะสมธุรกิจการพนันและรายรับจากภาษีการพนัน นอกจากนั้นทำการพิจารณาประเภทบริการคาสิโน รายรับจากภาษีการพนัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายรับทั้งหมด รายจ่ายสาธารณะ และรายรับจากภาษีทางตรงและรายได้อื่น ซึ่งเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น โดยอาศัยกราฟแสดงข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ การศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเก๊ามีความเกี่ยวข้องกับรายได้ธุรกิจการพนันและรายรับจากภาษีการพนัน ยกเว้นปี ค.ศ. 2012 และ 2014 นอกจากนั้นยังพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างรายได้สะสมธุรกิจการพนันกับรายรับจากภาษีการพนัน รวมถึงความเกี่ยวข้องระหว่างประเภทบริการคาสิโน รายรับจากภาษีการพนัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายรับทั้งหมด รายจ่ายสาธารณะ และรายรับจากภาษีทางตรงและรายได้อื่นๆ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)