การวางแผนภาษีที่ใช้สำหรับผู้สูงอายุ

Main Article Content

Sirirut Jaensirisak

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นองค์ความรู้กับบุคคลธรรมดาจะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนภาษีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงวัย หลายคนอาจมองว่าการวางแผนภาษีสำหรับผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ไกลตัว เพราะคิดว่าอีกหลายปีจึงจะถึงเวลานั้น แต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือ เมื่อถึงเวลานั้นบางคนอาจไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะของตนเองเท่านั้น แต่อาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวรวมถึงภาระหนี้สินอีกด้วยดังนั้น เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินในวัยสูงอายุ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าการวางแผนภาษีสำหรับผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น (1) การออมที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น สิทธิสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และผู้มีเงินได้มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ โดยมีจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเงินฝากประจำ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร เฉพาะที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ และมีจำนวนดอกเบี้ยรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น (2) การเลือกลงทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจะส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนภาษีสำหรับผู้สูงวัย และกระตุ้นให้ทุกคนได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า อันส่งผลให้มีเงินเหลือใช้และเพียงพอสำหรับการดำรงชีพอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการลดภาระให้กับภาครัฐในการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic articles)