1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper)
    บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์
    และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    2. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แก่
    สังคมทั่วไป
    3. เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-11

ส่วนหน้า

บรรณาธิการ วารสาร

สารบัญ

สารบัญ วารสาร

รูปแบบการประเมินผลระหว่างเรียน

อิสระ กุลวุฒิ; สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

21-33

รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

วราลี โกศัย; มัลลิกา เจริญพจน์, นิตยา บรรณประสิทธิ์, วิไลวรรณ ศิริเมฆา, ธนากร เทียมทัน, วิภารัตน์ อิ่มรัมย์

123-142

การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้บุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อรนุช ศรีคำ; วิไลวรรณ ศิริเมฆา; สินีนาฏ วัฒนสุข, บรรพต วงศ์ทองเจริญ, คำจันทร์ ร่มเย็น, สาธิตา จอกโคกกรวด

157-169

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาในภาคตะวันออก

อารีย์ หาญสมศักดิ์กุล, ภาณุวัฒน์ สมร; พูลพงศ์ สุขสว่าง สุขสว่าง

171-182