เผยแพร่แล้ว: 2016-07-01

การบูรณาการหลักอิทธิบาท 4 กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อรวิภา จรูญจารุวัฒนา, พระครู สิริปริยัตยานุศาสก์, เทพประวิณ จันทร์แรง, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

183-194