กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาวัดส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ Download Download PDF