การบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาวัดส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ

Main Article Content

บุญเติม ปิงวงค์
เทพประวิณ จันทร์แรง

บทคัดย่อ

การบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 2) การดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3) วิเคราะห์การบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนาของวัดที่รักษาผู้ป่วยในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษา พบว่า

การแพทย์แผนไทยเป็นระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคมและสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนไทยมี 5 สาขา คือ เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การนวดไทย การผดุงครรภ์ไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย การดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทยครอบคลุม 4 ด้าน คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

การดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการดูแลสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในภาวะปกติ ได้แก่ การดูแลสุขภาพตามหลักแห่งไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา การดูแลสุขภาพตามข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า และการบริโภคโภชนาหารในพระพุทธศาสนา การบำบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพในภาวะเจ็บป่วย ทั้งทางกายและทางใจ การดูแลสุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

An Integration of Thai Traditional Medicine with Health Care according to Buddhism guidelines : A Case Study of Health Promoting Temple in the Northem Region.

An Integration of Thai Traditional Medicine with Health Care according to Buddhism guidelines: A Case Study of the Health Promoting Temple in the Northern region. This study was qualitative research. Data were collected by documentary research, in-depth interview and focus group discussion. The purposes of this study were 1) to study the Thai Traditional Medicine, 2) to explore the concept of health care in Buddhist perspective and 3) to integrate the Thai Traditional Medicine with the health care in the northern Buddhist temples.

Regarding to the Thai Traditional Medicine, it is a holistic health care system included with physical, mental, social and environment. It is divided into five fields consists of pharmaceutics, medicine, massage, midwiferyandfolk medicineguideline. Accordingto thehealthcare of Thai Traditional Medicine guidelines, it covers four aspects as follows - health promotion, disease prevention, treatments and rehabilitation.

The health care according to Buddhism guidelines, it had health care in the normal condition and illness. The health promotion and disease prevention in the normal condition is to develop the doctrine of the Threefold Training i.e. training in higher morality, training in higher mentality, and training in higher wisdom, follow the rules of trainings and consume food as the monks in Buddhism. The health care according to Buddhism guidelines can also be applied in the daily life and benefit for oneself, family and society.

The integration of Thai Traditional Medicine and health care according to Buddhism guidelines of three temples in northern region was conducted by the in-depth interview and focused group. Wat Tung Borpan in Lampang province has focused on the treatment and rehabilitation for the paralysis patients based on the Thai Traditional Medicine and practiced the Buddhist doctrine. As regard to Wat Maesarn Pakham in Lamphun province. The treatment and rehabilitation were focused on the alcoholics based on the Buddhist doctrine and herbal medicine. In case of Wat Jiang in Chiang Mai province, the health care was covered in four aspects and integrated the Thai Traditional Medicine and the Buddhist health care. This temple has efficiently provided the health care to another three temples and successful under the concept of the participation of all sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article