วารสารบัณฑิตวิจัย

เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind Peer Review)

 

วารสารบัญฑิตวิจัยได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2553 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เริ่มเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560  (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2) วารสารบัณฑิตวิจัยมีกำหนดออกเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 

 

ISSN 2229-2756 (print)

ISSN 2651-1401 (online) 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตวิจัย บทความละ 3,500 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียม
หลังจากบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

กรณีผู้นิพนธ์มีความประสงค์จะขอยกเลิกการตีพิมพ์หลังจากบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวารสารแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกตีพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท

วิธีการส่งบทความ

ส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์เวิร์ด (Microsoft word) ผ่านระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo) ที่ Website: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/about/submissions

พร้อมทั้งส่งแบบนำส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ หนังสือรับรองก่อนการตีพิมพ์ตามที่วารสารกำหนดและหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ทางอีเมล์ banditvijai@gmail.com

คำแนะนำการส่งบทความวารสารบัณฑิตวิจัย
ตัวอย่างการเตรียมบทความต้นฉบับ
แบบนำส่งบทความวารสารบัณฑิตวิจัย
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บัณฑิตวิจัย 
การจัดรูปแบบบทความ

 

"วารสารบัณฑิตวิจัย" ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1

2021-07-01

tci4-1024x768-1.png

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

วารสารบัณฑิตวิจัย (Journal of Graduate Research) ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1

โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะชีวิตด้วยระบบออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)

พรเทพ ลี่ทองอิน, ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล, อัษฎา พลอยโสภณ, ลำใย สนั่นรัมย์

31-50

ดูทุกฉบับ