วารสารบัณฑิตวิจัย

ISSN 2229-2756 (print)

ISSN 2651-1401 (online) 

(วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

วัตถุประสงค์

วารสารบัณฑิตวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

เจ้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

 

บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
   

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ  อุทธโยธา ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสิรฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ลี่ทองอิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย

 

กองจัดการวารสาร
นางวิไลพักตร์ จริงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางกชามาศ ยาสมุทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางศิริพร ประณต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย


วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความที่ส่งมายังกองบรรณาธิการ บรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาในเบื้องต้น และจะได้รับการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Reviewer) เพื่อประเมินให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป