Announcements

"วารสารบัณฑิตวิจัย" ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1

2021-07-01

tci4-1024x768-1.png

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

วารสารบัณฑิตวิจัย (Journal of Graduate Research) ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1

โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-11-07

วารสารบัณฑิตวิจัย เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ในเว็บไซต์ของวารสาร https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/