การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วย การใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

จตุพร วงค์สม
พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วยการใช้ผังกราฟิกต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วยการใช้ผังกราฟิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วยการใช้ผังกราฟิก เรื่องสารรอบตัว แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องสารรอบตัวและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วยการใช้ผังกราฟิกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.21 โดยมีคะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ของความสามารถในการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 35.41 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วยการใช้ผังกราฟิกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 55.60


SCIENCE LEARNING MANAGEMENT THROUGH INQUIRY METHOD WITH GRAPHIC ORGANIZERS TO DEVELOP ANALYTICAL THINKING ABILITY OF PRATHOM SUKSA 6 STUDENTS.

The purposes of this study were 1) to study result of science learning management throughinquiry method withgraphic organizers onanalytical thinkingabilityofPrathom Suksa 6 students2) tostudyresultof sciencelearning management throughinquiry method withgraphic organizers on sciencelearningachievement ofPrathom Suksa 6 students. Thepopulation of this study were 18 Prathom Suksa 6 students of Ban Huayngooklang school, Fang distric, Chiang Mai province during the first semester of the academic year 2015. The instruments used in this study consisted of lesson plans using inquiry method with graphic organizers on the topic of Substances, analytical thinking ability test on the topic of Substances and science learning achievement test on the topic of Substances. The statistics used in the data analysis included mean, standard deviation, percentage points of the increase and Relative gain score. Research findings were as follows: 1. Students’ post-test score average of analytical thinking ability after science learning management through inquiry method with graphic organizers higher than the pre-test 83.21% and Relative Gain Score of analytical thinking ability is 35.41. 2. Students’ post-test score average of science learning achievement after science learning management through inquiry method with graphic organizers higher than the pre-test 55.60%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article