ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจ ต่อวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

เขมินทรา ชุมมัธยา
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGTเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทำงานและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนวิชางานบ้าน ประชากรที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 ห้องละ 45 คน รวม 90 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค TGT แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชางานบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดกิจกรรม นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT วิชางานบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยทักษะการทำงาน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

 

THE RESULTS OF LEARNING ACTIVITIES BY USING THE TEAMES GAMES TOURNAMENT TECHNIQUE (TGT) FOR IMPROVING LEARNING ACHIEVEMENT, WORKING PROCESS SKILLS AND SATISFACTION TOWARD A HOUSEHOLD CHORES SUBJECT OF MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS.

The purposes of this research wereto compare the learning achievement of student by using the Teams Games Tournament (TGT), to compare working process skills and the satisfaction toward a household chores subject of Matthayomsuksa 1 students. The population consistedof Matthayomsuksa 1 students in 10class rooms at MaesaiPrasitsartSchool,Secondary Educational Service Area 36, during the first semester of the academic year in 2558.The samples were students of Matthayomsuksa 1/1 and 1/2for 45students per 1 class, including 90 students. They were acquired by purposive sampling. The research instruments were the study plan withTGT techniques, an achievement test,a skillsprocess assessment andaquestionnaire about the student’s satisfaction. The data were analyzed by using statistics ({EMBED Equation 3}), Standard Deviation (S.D.) and t-test.

The results were as follows after the activities the students that had been learning by using TGT techniques for the household chores subject have an average score of learning achievement, working skills and satisfaction scores higher than students who had been learning activities normally with a significant level of .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article