ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการสอนแบบพีโออี

Main Article Content

นภษร จุ้ยอินทร์
สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการสอนแบบพีโออี ประชากร คือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบพีโออี หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ พีโออีมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


SCIENTIFIC REASONING ABILITY OF VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS TAUGHT THROUGH POE APPROACH

The purposes of this study were to study the scientific reasoning ability and the science learning achievement on the topic of chemical reaction of Vocational Certificate Students taught through POE approach. The population of this study were 30 Vocational Certificate 1 students of Lampang Polytechnic College, Muang District, Lampang Province during the second semester of the academic year 2015. The instruments used in this study consisted of learning managementplans taught throughPOE Approachon thetopic of chemical reaction, the scientific reasoningabilitytestandthesciencelearningachievement testonthetopicof chemical reaction. The statistics used in the data analysis included mean, means of percentage and standard deviation. Research findings were as follows: Students, post-test score average of scientific reasoning ability and science learning achievement on the topic of chemical reaction after taught through POE approach was higher than the pre-test.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article