การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

นุสรา ปัญญานะ
วิชิต เทพประสิทธิ์
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานกับนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 80 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่มควบคุม 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัย พบว่า

1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่ากับ 4.75 ซึ่งสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่ากับ 3.90

2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 24.38 ซึ่งสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 19.69 

3) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโครงงาน มีระดับเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่ากับ 4.38 ซึ่งสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่จัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบรรยายที่มีระดับเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่ากับ 4.22

 

A STUDY OF PROJECT-BASED LEARNING MANAGEMENT FOR DEVELOPING THE CAPABILITY OF TECHNOLOGY USAGE AND THE LEARNING ACHIVEMENT IN THE SUBJECT OF INFORMATION TECHNOLOGY 3 FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS.

The purposes of this research were to compare the technology usage capability, the learning achievement and satification of students who are recived learning management by Project-Based learning and Lecture Method. The populations in this study were 3 Mathayomsuksa 3 classrooms with the amount students of 80 who studied at Maechaiwittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 36 in the first semester of the academic year 2015. The sample consisted of 2 Mathayomsuksa3classrooms in the first semester of the academic year 2015divided into 2 groups of 26 students; Control group and Experimental group. The study instruments were the technology usage test, learning achievement test and questionnaires assessing students’ satisfaction in the subject of Information Technology 3.

The results were revealed as follows:

1) Anaveragescoreof theabilityinusingtechnologyof theExperimentalgrouptaught byProject-Base Learning(4.75) was higher than theControlgroup’s taught by Lecture Method (3.90)

2) An average score of learning achievement in the Experimental group taught by Project-Base Learning (24.38) was higher than the Control group’s taught by Lecture Method (19.69) at .001 level of statistical significance.

3) An average score of satisfaction about the subject of Information Technology 3 in the Experimental group taught by Project-Base Learning (4.38) was higher than the Control group’s taught by Lecture Method (4.22)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

Most read articles by the same author(s)