ตุลาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2019-02-11

Supply chain management to enhance the efficiency sustainable dairy cows production in Sakon Nakhon Province

หาญชัย อัมภาผล, ภรภัทร ไชยสมบัติ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, นราวุธ ระพันธ์คำ, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์, เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา

210 - 215