วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำและเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งเปลี่ยนหมายเลข ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
     - ISSN (เดิม) : 1686-0632
     - ISSN (ใหม่) : 2774-0420
     - ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Sakon Nakhon Graduate Studies Journal
     - ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่): Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
     - โดยเริ่มเผยแพร่บทความในวารสารตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอบข่ายวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ ห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ และพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเผยแพร่บทความในขอบข่ายข้างต้นตั้งแต่ฉบับปีที่ 19 เล่มที่ 84 มกราคม – มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

  • บทความวิชาการ
  • บทความวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ประเมินบทความ (Peer Review) จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่านต่อบทความ โดยประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded โดยเริ่มมีการประเมินบทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo2 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กำหนดการเผยแพร่

 เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ 15 เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ 15 กรกฎาคม
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน เผยแพร่ 15 ตุลาคม
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ 15 มกราคม

Vol. 19 No. 87 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 19 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นี้ ได้รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัย จากนักการศึกษา นักบริหาร นักวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษาและวงการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ออกสู่สังคมการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลข ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ จากหมายเลข ISSN (เดิม) คือ 1686-0632 เปลี่ยนเป็นหมายเลข ISSN (ใหม่) คือ 2774-0420 และ ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Sakon Nakhon Graduate Studies Journal เปลี่ยนเป็น ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University โดยเริ่มเผยแพร่บทความในวารสารตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งบทความและงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 19 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี บรรณาธิการ

Published: 2023-01-04

View All Issues