วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบเขตของวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 เล่ม ในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็น ขั้นแรกแล้วจัดให้มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน ประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น blind review คือ ปกปิดรายชื่อผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
กำหนดการเผยแพร่

 เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ กรกฎาคม
  • ฉบับที่ 3 กรกาคม - กันยายน เผยแพร่ ตุลาคม
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ มกราคม

Vol. 17 No. 77 (2020): เมษายน - มิถุนายน 2563

Published: 2020-06-30

ผลการศึกษาคุณธรรมของผู้ปกครองของ จอมพลถนอม กิตติขจร ตามกรอบทรรศนะ ของ นิคโคโล มาเคียเวลลี่

จักรพงศ์ รัตนวงศ์, โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

177 - 187

View All Issues


tcilogo_122

google_scholar_logo_122_01