วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบข่ายวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเผยแพร่บทความในขอบข่ายข้างต้นตั้งแต่ฉบับปีที่ 17 เล่มที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
  • บทความวิชาการ
  • บทความวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิประมินบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded

กำหนดการเผยแพร่

 เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ 15 เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ 15 กรกฎาคม
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน เผยแพร่ 15 ตุลาคม
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ 15 มกราคม

Vol. 18 No. 83 (2021): ตุลาคม - ธันวาคม 2564

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 นี้ ได้รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัย จากนักการศึกษา นักบริหาร นักวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษาและวงการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ออกสู่สังคมการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลข ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ จากหมายเลข ISSN (เดิม) คือ 1686-0632 เปลี่ยนเป็นหมายเลข ISSN (ใหม่) คือ 2774-0420 และ ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ Sakon Nakhon Graduate Studies Journal เปลี่ยนเป็น ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University โดยเริ่มเผยแพร่บทความในวารสารตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งบทความและงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 18 ฉบับที่ 83 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี บรรณาธิการ

Published: 2021-12-29

View All Issues


tcilogo_122

google_scholar_logo_122_01