ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

ศาสตราจารย์สุธรรม อารีกุล (ข้าราชการบำนาญ)

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

รองศาสตราจารย์ภาวิณี แสนชนม์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

อาจารย์ภคพล คติวัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

นางสาวงามวิไล คนไว

นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร

นางสาววรรณภา เอกพันธ์