ที่ปรึกษา

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

บรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

 • ศาสตราจารย์สุธรรม อารีกุล (ข้าราชการบำนาญ)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 • ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลาด จักรพิมพ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฎ ศิริ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรันยู คำเมือง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี แสนชนม์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร เริ่มศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • อาจารย์ ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ผู้ช่วยจัดการ

 • นางสาวงามวิไล คนไว
 • นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร
 • นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์
 • นางสาววรรณภา เอกพันธ์